Back to top

CNKI中国博士学位论文全文数据库

中文全文
学位论文
综合

《中国博士学位论文全文数据库》:国内资源内容最完备、质量最高、出版周期最短,数据最规范的博士学位论文全文数据库,是国务院学位委员会指定的唯一博士学位点评估依据数据库。

语种: 
中文